Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần VIMECO

Công ty cổ phần VIMECO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:


1. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

2. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

3. Toàn văn các Báo cáo đính kèm.