Công ty CP Vimeco công bố các tài liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 16/3/2022:

Chương trình đại hội 
Xác nhận, uỷ quyền tham dự đại hội
Mẫu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
Mẫu trích yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS
Quy chế đại hội
Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
Hướng dẫn đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS
Dự thảo biên bản Đại hội
Dự thảo nghị quyết Đại hội
Báo cáo của Ban điều hành
Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán
Báo cáo của Hội đồng quản trị
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022
Báo cáo của Ban kiểm soát
Tờ trình điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
Tờ trình về việc thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco.
Tờ trình phương án Tăng vốn điều lệ Công ty CP Vimeco.
Tờ trình thành lập công ty con.
Tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Trọng Đức
Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT cảu ông Nguyễn Đức Dũng
Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Hoàng Nam
Phiếu đăng ký phát biểu
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán
Đề cử của Cổ đông Vinaconex - Mr Nguyễn Đắc Trường
Đề cử của nhóm cổ đông - Mr Đặng Văn Hiếu
Đề cử của nhóm cổ đông - Mr Nguyễn Tiến Khánh
Sơ yếu lý lịch - Ứng viên HĐQT Nguyễn Đắc Trường
Sơ yếu lý lịch - Ứng viên BKS Nguyễn Tiến Khánh