Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần VIMECO

Ngày 16/3/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VIMECO đã thông qua các nội dung về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP VIMECO kính gửi các cổ đông Công văn số 136/2022/CV-TKTH công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần VIMECO