Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần VIMECO

Ngày 16/3/2023, Công ty Cổ phần VIMECO đã gửi thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng phương thức bảo đảm đến toàn bộ các cổ đông có tên tại danh sách chốt ngày 09/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp và gửi cho VIMECO.

Tuy nhiên, đến nay, một số cổ đông vẫn chưa nhận được thư mời (danh sách cổ đông chưa nhận được thư ở link này), chủ yếu là do cổ đông đã đăng ký địa chỉ nhận thư không rõ ràng hoặc cổ đông đã thay đổi địa chỉ. Bên cạnh đó, một số cổ đông cũng không đăng ký số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ khi không tìm thấy địa chỉ.

Để đảm bảo việc cổ đông nhận được các thông báo, thư mời từ VIMECO, Công ty xin khuyến nghị với các cổ đông như sau:

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Xin vui lòng liên hệ Ban thư ký tổng hợp của VIMECO (Điện thoại: (024) 37848209; Email: phamthang@vimeco.com) để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư;

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Xin vui lòng liên hệ với Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán để thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư.

- Ngoài ra, các cổ đông nên đăng ký thêm thông tin về số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ được khi không tìm thấy địa chỉ.

Trân trọng./.

(Ghi chú: Bên cạnh việc gửi thư trực tiếp cho cổ đông, VIMECO đã đăng tải trên website của VIMECO - mục Quan hệ cổ đông. Quý cổ đông chưa nhận được thư có thể tham khảo các địa chỉ trên để nắm được các thông tin về Đại hội).