Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP VIMECO

Công ty CP Vimeco trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo đó Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị Quyết số 128/2023/NQ-HĐQT ngày 17/2/2023 về Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Vimeco năm 2023. Cụ thể như sau:

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 17/2/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/3/2023
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 8h30 sáng ngày 6/4/2023

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP VIMECO kính gửi các cổ đông Công văn số 83/2023/CV-TKTH công bố thông tin về nội dung nêu trên.
Trân trọng,
Công ty CP VIMECO