- Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.473 Cổ đông đại diện cho 10.000.000 (mười triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tham dự Đại hội có 65 Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho  9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 93,96% tổng số cổ phần phát hành của Công ty .
 - Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): 65 Cổ đông đại diện cho 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
 
 Đoàn Chủ tịch :
- Ông Nguyễn Quốc Hòa                         Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Quý Hà                                     Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Việt Thắng                            Ủy viên HĐQT
                       - Ông Nguyễn Học Trình                         Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty
.
 * Quang cảnh đại hội *


* NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 *
1. Ông Nguyễn Học Trình - Tổng giám đốc đọc Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Ông Nguyễn Quốc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
3. Ông Vũ Quý Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị đọc: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, Tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án dự kiến năm 2017.
4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng Ban kiểm soát đọc:
     - Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2016.
     - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.
5. Ông Trần Việt Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị đọc: Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ký quyết định Ban hành Điều lệ sửa đổi.
6. Ông Nguyễn Quốc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
 
* Một số hình ảnh của đại hội *