Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Ban tổng giám đốc

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban tổng giám đốc

    ÔNG ĐẶNG VĂN HIẾU 
    
TỔNG GIÁM ĐỐC 

    LIÊN HỆ: 
    Email: dangvanhieu@vimeco.com  

 Ban tổng giám đốc 1

    ÔNG VƯƠNG XUÂN BỀN 
 
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH 

    LIÊN HỆ: 
    Email : vuongxuanben@vimeco.com

 Ban tổng giám đốc 2

    ÔNG LÊ THẾ HÙNG 
    
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ

    LIÊN HỆ: 
    Email : lethehung@vimeco.com

 Ban tổng giám đốc 3

    ÔNG LÊ ĐỨC DŨNG 
   
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CƠ GIỚI VẬT TƯ 

    LIÊN HỆ: 
    Email : leducdung@vimeco.com

 
Ban tổng giám đốc 4

    ÔNG LÊ SỸ TUẤN 
    
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CÔNG TY CP VIMECO M&T

    LIÊN HỆ: 
    Email : lesytuan@vimeco.com

 
Ban tổng giám đốc 5

    ÔNG TRẦN TRUNG HUẾ 
    
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHỐI SXKD VLXD

    LIÊN HỆ: 
    Email : trantrunghue@vimeco.com

 
Ban tổng giám đốc 6

    ÔNG NGUYỄN XUÂN THANH
    
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

    LIÊN HỆ: 
    Email : thanhce@vimeco.com

Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco