Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Vimeco (Vimeco) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà Vimeco Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội vào sáng ngày 29/03/2021. Đúng 8h45 phút Đại hội đã chính thức khai mạc.


Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:
Đoàn Chủ tịch:
- Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đức Dũng – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Đặng Văn Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên đoàn chủ tịch
Ban Thư ký:
- Ông Phạm Thắng – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Lại Thúy Hằng – Thành viên
Ban Kiểm phiếu:
- Ông Nguyễn Việt Miên – Trưởng ban
- Ông Phạm Quốc Việt - Phó Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Hà – Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Anh  – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Minh – Thành viên

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe Công ty trình bày các báo cáo gồm:
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
3. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2020;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt đông của Công ty năm 2020;
5. Báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công ty năm 2020 và phương án chi trả năm 2021.
6. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2020.
7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
8. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
11. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vineconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng nhóm Vinaconex.

Sau khi kết thúc phần trình bày các báo cáo, tờ trình, Ông Dương Văn Mậu, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận với các cổ đông. Và sau cùng, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội lần này cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã trình bày báo cáo về các nội dung tờ trình:
1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023
2. Tờ trình về việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Đại hội nhất trí thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Đông và ông Nguyễn Hữu Tới, thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay thế cho vị trí bị khuyết.

Đại hội nhất trí bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Khắc Hải và Ông Vũ Minh Tuấn, bầu thành viên BKS đối với Bà Trần Thị Kim Oanh.


11h30 phút ngày 29/03/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần đã kết thúc thành công tốt đẹp.
(Nội dung chính của Biên bản họp và Nghị quyết được đăng tải trên website của Công ty ngày 29/03/2021 - Mục: Đại hội đồng cổ đông của Quan hệ cổ đông)