Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Vimeco (Vimeco) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà Vimeco Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội vào sáng ngày 16/03/2022. Đúng 8h30 phút Đại hội đã chính thức khai mạc.

 


Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20222 bao gồm:
Đoàn Chủ tịch:
- Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Đặng Văn Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên đoàn chủ tịch
Ban Thư ký:
- Ông Phạm Thắng – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Lê Hải Vân – Thành viên
Ban Kiểm phiếu:
- Ông Phạm Văn Dương - Tổ trưởng
- Ông Trịnh Quốc Hiệp – Tổ viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Minh  -  Tổ viên
- Ông Nguyễn Trọng Anh -  Tổ viên
- Ông Nguyễn Toàn Nghĩa - Tổ viên
- Bà Đào Thuỳ Hương - Tổ viên
- Bà Trần Cẩm Hoài -  Tổ viên
- Bà Hoàng Thị Như Hoa – Tổ viên


Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe Công ty trình bày các báo cáo gồm:
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Vimeco.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển khu Đô thị và Công nghiệp Vimeco.
 


Sau khi kết thúc phần trình bày các báo cáo, tờ trình, Ông Dương Văn Mậu, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận với các cổ đông. Và sau cùng, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.
 


Đại hội lần này cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã trình bày báo cáo về các nội dung tờ trình: Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội nhất trí thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Trọng Đức và ông Nguyễn Đức Dũng, thành viên BKS của Ông Nguyễn Hoàng Nam và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay thế cho vị trí bị khuyết.

 


Đại hội nhất trí bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Đặng Văn Hiếu và Ông Nguyễn Đắc Trường, bầu thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Tiến Khánh.


12h00 phút ngày 16/03/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vimeco đã kết thúc thành công tốt đẹp.
(Nội dung chính của Biên bản họp và Nghị quyết được đăng tải trên website của Công ty ngày 16/03/2021 - Mục: Đại hội đồng cổ đông của Quan hệ cổ đông)