Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Danh hiệu, chứng nhận

Các danh hiệu, phần thưởng đã đạt được, các danh hiệu cá nhân

1- CÁC DANH HIỆU, PHẦN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: 
 
TT Năm Hình thức khen thưởng Cấp khen thưởng Số quyết định
1 2004 Cờ thi đua Thủ tướng chính phủ 03/QĐ-TTg
2 2005 Cờ thi đua Thủ tướng chính phủ 30/QĐ-TTg
3 2006 Huân chương hạng II Chủ tịch nước 299/QĐ-CTN
4 2006 Cờ thi đua Thủ tướng chính phủ 28/QĐ-TTg
5 2006 Bằng khen Bộ Xây dựng 160/QĐ-BXD
6 2006 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 520/QĐ-BXD
7 2006 Bằng khen Bộ Xây dựng 510/QĐ-BXD
8 2006 Huân chương hạng III Chủ tịch nước 364/QĐ-CTN
9 2007 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 388/QĐ-BXD
10 2007 Cờ thi đua của công đoàn ngành xây dựng Bộ Xây dựng 09QĐ/CĐ-TCT
11 2008 Bằng khen Bộ Xây dựng 311/QĐ-BXD
12 2008 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 335/QĐ-BXD
13 2009 Cờ thi đua Bộ Xây dựng 1198/QĐ-BXD
14 2009 Bằng khen Bộ Xây dựng 500/QĐ-BXD
15 2009 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 434/QĐ-BXD
16 2010 Huân chương hạng III Chủ tịch nước 118/QĐ-CTN
17 2010 Bằng khen Thủ tướng chính phủ Thủ tướng chính phủ 2447/QĐ-TTg
18 2010 Cờ thi đua Bộ Xây dựng 04/QĐ-BXD
19 2010 Bằng khen Bộ Xây dựng 369/QĐ-BXD
20 2010 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 382/QĐ-BXD
21 2010 Cờ thi đua xuất sắc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  
22 2010 Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 22/QĐ-TLĐ
23 2011 Cờ thi đua Bộ Xây dựng 1127/QĐ -BXD
24 2011 Bằng khen Bộ Xây dựng 468/QĐ - BXD
25 2011 Tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 352/QĐ - BXD
26 2011 Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  1517/QĐ-TLĐ
27 2012 Huân chương lao động hạng nhất Chủ tịch nước 280/QĐ-CTN
28 2012 Tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 318/QĐ-BXD
29 2012 Bằng chứng nhận của BXD & CĐXD Việt Nam Bộ Xây dựng 112/QĐ-BXD
30 2013 Bằng khen của BCHCĐ XD Việt Nam Bộ Xây dựng 74/QĐ-CĐXD
31 2014 Cờ thi đua Thủ tướng chính phủ 39/QĐ-TTg
32 2014 Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu Tổng Công  ty VINACONEX 10/QĐ-VP
33 2014 Bằng khen Bộ Xây dựng 860/QĐ-BXD
34 2014 Tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng 862/QĐ-BXD
35 2015 Bằng khen Bộ Xây dựng 710/QĐ-BXD
36 2015 Cờ thi đua của chính phủ Thủ tướng chính phủ 165/QĐ-TTg
37 2015 Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu Tổng Công  ty VINACONEX 14/QĐ-VP
 
2- CÁC DANH HIỆU CÁ NHÂN
 • 04 Huân chương lao động hạng 3
 • 04 Bằng khen của Chính phủ
 • 93 Bằng khen của Bộ Xây dựng
 • 22 Bằng khen của Công đoàn ngành Xây dựng             
 • 793 Bằng khen của Tổng Công ty (2010,2011,2012,2013,2014)
 • 77 Huy chương vì sự nghiệp xây dựng
 • 42 Chiến sỹ thi đua ngành xây dựng (2004-2015).
 • 1112 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2010,2011,2012,2013,2014,2015)
 • 01 Chiến sỹ thi đua toàn quốc
 • 01 Doanh nhân giỏi của Thủ đô Hà nội 
 • 02 Nhà quản lý giỏi Vinaconex(2012,2015)Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco