Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Số liệu tài chính

Sau 23 năm xây dựng và phát triển, VIMECO đã có những bước đi phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty cũng như của nền kinh tế thị trường và thu được những kết quả đáng khích lệ

Sau 23 năm xây dựng và phát triển, VIMECO đã có những bước đi phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty cũng như của nền kinh tế thị trường và thu được những kết quả đáng khích lệ. Những kết quả đạt được cho thấy VIMECO đang trên đà phát triển ổn định, từng bước khẳng định vị thế trên thương trường thể hiện qua các biểu đồ dưới đây:
 

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH:
Đơn vị: Đồng
 
 
Nội dung Năm 2016 Năm 2017 Năm  2018 Năm 2019
Tổng tài sản 2.277.530.859.600 2.044.182.042.176 1.595.045.633.931 1.552.162.596.880
Tổng nợ 2.027.193.748.136 1.579.013.910.595 1.172.172.433.754  
Doanh thu 1.452.568.489.380 2.269.725.705.569 1.560.980.037.079  
Lợi nhuận trước thuế 37.051.085.957 289.224.134.715 111.794.631.138  
Lợi nhuận sau thuế 28.963.191.966 231.347.497.335 89.033.576.130  
Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco