Slider
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8
Slider 9

Trách nhiệm cam kết

Cẩn trọng, Trung thành lợi ích tối cao Công ty và mọi Cổ đông. Ứng xử công bằng với mọi Cổ đông, tránh xung đột lợi ích. Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Cẩn trọng, Trung thành lợi ích tối cao Công ty và mọi Cổ đông.
- Ứng xử công bằng với mọi Cổ đông, tránh xung đột lợi ích.
- Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ được giao.
- Tôn trọng lợi ích người có quyền lợi liên quan: người lao động, chủ nợ, nhà cung cấp, Người tiêu dùng, có trách nhiệm xã hội theo qui định pháp luật và qui tắc ứng xử đạo đức trong kinh doanh.
- Không vụ lợi  cá nhân và những người liên quan.
- Chủ động thông báo và từ chối quyền bỏ phiếu nếu có quyền lợi liên quan.
- Có năng lực đưa ra những đánh giá độc lập.
Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco